Pravidlá používania stránok

OBECNÁ PRAVIDLA


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Toto jsou veřejné internetové stránky poskytující fyzickým osobám a / nebo právnickým osobám (dále jen "uživatel") různé služby. Služby jsou na stránkách poskytovány uživatelům na komerční i nekomerční účely zdarma, pokud není dále v těchto pravidlech uvedeno jinak. Provozovatelem stránek a poskytovatelem služeb je společnost AW-TK, s.r.o., Kukorelliho 52, 066 01 Humenné, IČO: 46009299, DIČ DPH: SK2023175803, (dále jen "provozovatel"). Povinnosti provozovatele a uživatele jsou uvedená v těchto pravidlech. Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito pravidly, nesmějí využívat služby poskytované provozovatelem na stránkách.

REGISTRACE UŽIVATELE
Registrace uživatele na stránkách není povinná, zaregistrováním však uživatel může mít k dispozici více možností oproti osobám, které nejsou na stránkách zaregistrovaní. Informace, které uživatel vyplní na stránkách v registračním formuláři, musí být v souladu se skutečností. Registrovaný uživatel je povinen v případě změny údajů okamžitě opravit tyto údaje v profilu uživatele, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy změna údajů nastala.

ZRUŠENÍ REGISTRACE
Registraci si nemůže zrušit sám uživatel. Registrace uživatele může být automaticky zrušena v následujících případech: pokud se uživatel úćet neaktivuje do 5 dnů od registrace, pokud se uživatel za 90 dní ani jednou nepřihlásí na stránky. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci anebo zamezit přístup uživateli, který porušuje tato pravidla a / nebo obecně závazné právní předpisy České republiky. Po zrušení registrace uživatele má provozovatel právo udržovat informace zadané uživatelem na stránky po neomezeně dlouhou dobu. Po zrušení registrace uživatele zároveň na stránkách zůstávají i všechny příspěvky uživatele, které byly a jsou veřejně přístupné.

SOUKROMÍ UŽIVATELE
Provozovatel se zavazuje neposkytovat soukromé údaje uživatele žádné třetí straně. Soukromými údaji uživatele se pro účely těchto pravidel rozumí všechny údaje, které nejsou veřejně přístupné ostatním uživatelům nebo nejsou jinak sdílené. IP adresa počítače a časy přístupů (Logy) uživatele se nepovažují za soukromý údaj uživatele.

POVINNOSTI UŽIVATELE
Uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb na stránkách nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a / nebo s obecnou morálkou, a to nesmí žádným způsobem: propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy , barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině; propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouvat nebo schvalováním; otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek; používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou; ohrožovat fyzický, psychický, nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav; propagovat dětskou pornografii; otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele; otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoliv fyzické nebo právnické osobě , jakýmkoliv výrobkům nebo službám; propagovat léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis, které obsahují omamné a psychotropní látky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a které se hradí na základě zdravotního pojištění podle zvláštního předpisu a léků neregistrovaných v České republice, ve kterých je zmínka o účincích léků na léčení tuberkulózy, přenosných pohlavních chorob, závažných infekčních chorob, nádorových nemocí, chronické nespavosti, chorob poruch metabolismu a psychických nemocí; otevřeně nebo skrytou formou propagovat zbraně a střelivo, resp. jakýmkoli způsobem zbraně a střelivo popisovat; propagovat a uskutečňovat jakoukoli další formu jednání, které je v rozporu s právním řádem České republiky; uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu, resp. zejména v případě, pokud takové informace o třetím subjektu mohou způsobit jinému subjektu prospěch; obcházet výše uvedené zákazy. Uživatel nemá za jeho příspěvky zveřejněny na stránkách nárok na žádnou autorskou odměnu. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani diskuse, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za své příspěvky sám a dobrovolně a souhlasí s tím, že nebude používat služby na stránkách pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Uživatel se nebude pokoušet přihlásit se na stránky jako jiný uživatel a ani jinak poškozovat další uživatele nebo jiné osoby. Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno. Uživatel nesmí na stránkách propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k provozovateli.

CENA
Uživatel není povinen platit za služby poskytované provozovatelem na stránkách.

REKLAMA NA STRÁNKÁCH
Uživatel se zavazuje, že nebude dělat nic ve snaze odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na stránkách. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude zobrazována reklama na stránkách, mu budou posílány reklamní maily.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
Provozovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými na stránkách kromě povinností uvedených v těchto pravidlech žádné jiné další povinnosti. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků a diskuse v chatě na stránkách. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení stránek. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na stránkách. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci uživatele, a to i bez uvedení důvodu. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování služeb na stránkách na dobu určitou, neurčitou nebo navždy. Provozovatel má právo kdykoliv odstavit stránky, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění. V případě sankcí provozovatele za porušení povinností uživatele uvedených v těchto pravidlech a všeobecně závazných právních předpisech České republiky, bere poživatel na vědomí, že je povinen nahradit takto vzniklou škodu provozovateli v celém rozsahu.

ZMĚNA PRAVIDEL
Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn tyto pravidla kdykoliv měnit.

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH NOREM
Uživatel je při využívání služeb na stránkách povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživatelů (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.